Polityka Prywatności

1. Wstęp


1.1 Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową i użytkowników usług.

1.2 Niniejsza polityka ma zastosowanie, gdy działamy jako administrator danych w odniesieniu do danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową i użytkowników usług; innymi słowy w przypadkach, w których określamy cele i sposoby przetwarzania tych danych osobowych.

1.3 Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Ponieważ te pliki cookie są niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej, podczas Twojej pierwszej wizyty na naszej stronie poprosimy Cię o zgodę na korzystanie z plików cookie.

1.4 W niniejszej Polityce wyrażenia takie jak "my”, "nas” i "nasz” odnoszą się do firmy Pangea International LLC.

 

2. Uznanie


2.1 Ten dokument został utworzony przy pomocy SEQ Legal (https://seqlegal.com).

 

3. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe


3.1 W niniejszej Sekcji 3 opisaliśmy:
(a) ogólne kategorie danych osobowych, które możemy przetwarzać;
(b) w przypadku danych osobowych, których nie uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie - źródła pochodzenia i określone kategorie tych danych;
(c) cele, dla których możemy przetwarzać dane osobowe; oraz
(d) podstawy prawne przetwarzania danych.

3.2 Możemy przetwarzać dane dotyczące Twojego korzystania z naszej strony i usług („dane o użytkowaniu”). Dane o użytkowaniu mogą obejmować Twój adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, źródło przekierowania, czas pobytu na stronie, wyświetlone podstrony i ścieżki nawigacji na stronie, a także informacje o czasie, częstotliwości i wzorcu korzystania z usługi. Źródłem danych o użytkowaniu są Google Analytics i Hotjar. Te dane o użytkowaniu mogą być przetwarzane w celu analizy korzystania ze strony internetowej i usług. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda i nasze uzasadnione interesy, a mianowicie monitorowanie i ulepszanie naszej strony internetowej i usług.

3.3 Możemy przetwarzać dane konta użytkownika strony („dane konta”). Dane konta mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, informacje o firmie, numer telefonu oraz wszelkie materiały na piśmie i zdjęcia przesłane przez Ciebie na swój profil. Źródłem danych konta jesteś Ty sam lub Twój pracodawca. Dane konta mogą być przetwarzane w celu obsługi naszej strony internetowej, świadczenia naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i usług, utrzymywania kopii zapasowych naszych baz danych i komunikacji z Tobą. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda i nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe zarządzanie naszą stroną internetową i firmą.

3.4 Możemy przetwarzać informacje podawane w celu publikacji na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem naszych usług („dane publikacji”). Dane publikacji mogą być przetwarzane w celu umożliwienia takiej publikacji oraz administrowania naszą stroną internetową i usługami. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda i nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe zarządzanie naszą stroną internetową i firmą.

3.5 Możemy przetwarzać informacje zawarte w każdym zapytaniu przesłanym nam w związku z naszymi usługami („dane zapytania”). Dane zapytania mogą być przetwarzane w celu oferowania, marketingu i sprzedaży odpowiednich usług. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda i nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe zarządzanie naszą stroną internetową i firmą.

3.6 Możemy przetwarzać informacje dotyczące transakcji, w tym zakupu usług, które zawierasz z nami i/lub za pośrednictwem naszej strony internetowej („dane transakcji”). Dane transakcji mogą obejmować dane kontaktowe, dane firmy i szczegóły transakcji. Źródłem danych transakcji jesteś Ty. Dane transakcji mogą być przetwarzane w celu prowadzenia odpowiedniej ewidencji transakcji. Podstawą prawną przetwarzania tych danych są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe zarządzanie naszą stroną internetową i firmą.

3.7 Możemy przetwarzać informacje, które nam przekazujesz w celu subskrybowania naszych powiadomień e-mail i/lub newsletterów („dane powiadomień”). Dane powiadomień mogą być przetwarzane w celu wysyłania odpowiednich powiadomień i/lub newsletterów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest Twoja zgoda i nasze uzasadnione interesy, a mianowicie komunikacja z osobami odwiedzającymi naszą stronę internetową i użytkownikami usług.

3.8 Możemy przetwarzać informacje uzyskane ze źródeł publicznych bez uzyskiwania uprzedniej zgody („dane publiczne”). Dane publiczne mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, pracodawcę, stanowisko lub funkcję oraz dane kontaktowe. Takie informacje można uzyskać z dowolnego źródła publicznego, takiego jak strona internetowa firmy, strony z drobnymi ogłoszeniami, rejestry firm i LinkedIn. Dane publiczne mogą być przetwarzane w celu zainicjowania komunikacji z Tobą w przypadku, gdy zakładamy, że nasze usługi będą korzystne dla Ciebie lub Twojego pracodawcy. Możemy również uwzględnić te dane w naszej bazie danych prawników. Podstawą prawną tego przetwarzania jest publiczny charakter tych danych oraz nasze uzasadnione interesy biznesowe.

3.9 Możemy przetwarzać wszelkie dane osobowe określone w niniejszej polityce, jeśli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie ochrona i dochodzenie naszych praw, Twoich praw i praw innych osób.

3.10 Oprócz szczególnych celów, dla których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe określone w niniejszej Sekcji 3, możemy również przetwarzać dowolne z Twoich danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne dla spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

3.11 Prosimy o nieprzekazywanie nam danych osobowych innych osób, chyba że Cię o to poprosimy.

 

4. Udostępnianie Twoich danych osobowych innym stronom


4.1 Twoje dane osobowe możemy ujawnić profesjonalnym doradcom w zakresie, w jakim jest to uzasadnione koniecznością zarządzania ryzykiem, uzyskania profesjonalnej porady lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

4.2 Oprócz konkretnych ujawnień danych osobowych określonych w niniejszej Sekcji 4, możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeżeli takie ujawnienie jest konieczne dla spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnego interesu innej osoby fizycznej.

 

5. Zatrzymywanie i usuwanie danych osobowych


5.1 W Niniejszej Sekcji 5 określiliśmy nasze zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zatrzymywania i usuwania danych osobowych.

5.2 Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub celów

5.3 Będziemy przetrzymywać Twoje dane osobowe w następujący sposób:
(a) dane o użytkowaniu będą przechowywane przez minimalny okres jednego roku od daty ich pobrania oraz przez okres maksymalnie pięciu lat od tej daty;
(b) dane konta będą przechowywane przez minimalny okres jednego miesiąca od daty zamknięcia danego konta oraz przez okres maksymalnie jednego roku od tej daty;
(c) dane publikacji będą przechowywane przez minimalny okres jednego miesiąca od daty, w której odpowiednia publikacja przestaje być publikowana na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem naszych usług, i przez maksymalny okres jednego roku od tej daty;
(d) dane o zapytania będą przechowywane przez minimalny okres jednego roku od daty ich zapytania oraz przez okres maksymalnie pięciu lat od tej daty;
(e) dane transakcji będą przechowywane przez minimalny okres jednego roku od daty transakcji i przez maksymalny okres pięciu lat od tej daty; i
(f) dane powiadomień będą przechowywane przez minimalny okres jednego miesiąca od daty, w której otrzymaliśmy polecenie zaprzestania wysyłania powiadomień, oraz przez maksymalny okres jednego roku od tej daty (z tym że zachowamy te dane powiadomień, które są konieczne, aby spełnić wszelkie prośby o aktywne wstrzymanie powiadomień).

5.4 Niezależnie od innych postanowień niniejszej Sekcji 5, możemy przechowywać Twoje dane osobowe, jeżeli takie ich przechowywanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

 

6. Twoje prawa


6.1 W niniejszej Sekcji 6 wymieniliśmy Twoje prawa, które przysługują Ci na mocy przepisów prawa o ochronie danych.

6.2 Twoje główne prawa wynikające z przepisów o ochronie danych to:
(a) prawo dostępu do danych - możesz poprosić o kopie swoich danych osobowych;
(b) prawo do sprostowania - możesz poprosić nas o poprawienie niedokładnych danych osobowych i uzupełnienie niekompletnych danych osobowych;
(c) prawo do usunięcia - możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych;
(d) prawo do ograniczenia przetwarzania - możesz poprosić o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych;
(e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania - możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych;
(f) prawo do przenoszenia danych - możesz poprosić o przeniesienie Twoich danych osobowych do innej organizacji lub do siebie samego;
(g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - możesz złożyć skargę dotyczącą naszego przetwarzania Twoich danych osobowych; i
(h) prawo do wycofania zgody - w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest zgoda, możesz ją wycofać.

6.3 Ze swoich praw w odniesieniu do swoich danych osobowych możesz skorzystać w drodze pisemnego powiadomienia, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

 

7. Informacja o plikach cookie


7.1 Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze.

7.2 Pliki cookie mogą być „trwałymi” plikami cookie lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i zachowają ważność do określonej daty ważności, chyba że zostaną usunięte przez użytkownika przed datą ich wygaśnięcia; sesyjne pliki cookie wygasają z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa zostaje zamknięta.

7.3 Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.

 

8. Pliki cookie, których używamy


8.1 Używamy plików cookie w następujących celach:
(a) uwierzytelniania i statusu - plików cookie używamy w celu identyfikacji użytkownika podczas odwiedzania naszej strony i podczas przeglądania naszej strony oraz w celu ustalenia, czy użytkownik jest zalogowany na stronie;
(b) personalizacji - używamy plików cookie do przechowywania informacji o Twoich preferencjach i w celu personalizacji strony dla Ciebie;
(c) bezpieczeństwa - plików cookie używamy jako elementu środków bezpieczeństwa służących do ochrony kont użytkowników, w tym zapobiegania nieuprawnionemu korzystaniu z danych logowania oraz do ogólnej ochrony naszej strony internetowej i usług;
(d) reklamy - plików cookie używamy, aby móc wyświetlać reklamy, które będą dla Ciebie odpowiednie;
(e) analizy - plików cookie używamy, by pomagały nam w analizie wykorzystania i wydajności naszej strony internetowej i usług; i
(f) zgoda na pliki cookie - plików cookie używamy do przechowywania preferencji użytkownika w odniesieniu do korzystania z plików cookie w sposób bardziej ogólny.

 

9. Pliki cookie wykorzystywane przez naszych usługodawców


9.1 Nasi usługodawcy używają plików cookie, które mogą być zapisywane na Twoim komputerze podczas odwiedzania naszej strony internetowej.

9.2 Korzystamy z Google Analytics. Google Analytics gromadzi informacje o korzystaniu z naszej strony za pomocą plików cookie. Zebrane informacje są wykorzystywane do tworzenia raportów na temat korzystania z naszej strony internetowej. Możesz dowiedzieć się więcej na temat korzystania z informacji przez Google, wchodząc na stronę https://www.google.com/policies/privacy/partners/ a z polityką prywatności Google możesz się zapoznać na stronie https://policies.google.com/privacy.

9.3 Korzystamy z ClickCease. Ta usługa wykorzystuje pliki cookie do śledzenia użytkowników na naszej stronie. Z polityką prywatności ClickCease możesz się zapoznać na stronie: https://www.clickcease.com/privacy.html.

9.4 Korzystamy z Braintree. Ta usługa wykorzystuje pliki cookie do śledzenia użytkowników na naszej stronie. Z polityką prywatności Braintree możesz się zapoznać na stronie: https://www.braintreepayments.com/hu/legal/braintree-privacy-policy.

9.5 Korzystamy z Hotjar. Ta usługa wykorzystuje pliki cookie do śledzenia użytkowników na naszej stronie. Z polityką prywatności Hotjar możesz się zapoznać na stronie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

 

10. Zarządzanie plikami cookie


10.1 Większość przeglądarek pozwala na odmowę akceptacji plików cookie i ich usunięcie. Sposoby na to różnią się w zależności od przeglądarki i jej wersji. Aktualne informacje na temat blokowania i usuwania plików cookie możesz uzyskać pod następującymi linkami:
(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrome);
(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);
(c) https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);
(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
(e) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); oraz
(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

10.2 Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na Twoje korzystanie z wielu stron internetowych.

10.3 Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony.

 

11. Nasze dane


11.1 Właścicielem i administratorem tej strony jest firma Shift Translation Limited Partnership.

11.2 Nasza firma jest zarejestrowana na Węgrzech pod numerem rejestracyjnym 01 06 790303, a nasza siedziba znajduje się pod adresem: ul. Podmaniczky 57 m.14, 2 piętro, Budapeszt, 1064.

11.3 Główny adres prowadzenia naszej działalności to: ul. Podmaniczky 57 m.14, 2 piętro, Budapeszt, 1064.

11.4 Możesz się z nami skontaktować:
(a) za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: info@szukajprawnikow.pl; i
(b) korzystając z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.