Regulamin

Nasze dane:


Właścicielem i administratorem tej strony jest firma Pangea International LLC (zwana dalej Operatorem). Operator jest zarejestrowany na Węgrzech pod numerem rejestracyjnym 01 06 790303, a nasza siedziba znajduje się pod adresem: ul. Podmaniczky 57 m.14, 2 piętro, Budapeszt, 1064. Głównym miejscem prowadzenia działalności przez Operatora jest: ul. Podmaniczky 57 m.14, 2 piętro, Budapeszt, 1064.

 

Przepisy wstępne


Operator prowadzi internetowy rejestr prawników i radców prawnych oraz internetowy rynek dla prawników, radców prawnych i osób potrzebujących pomocy prawnej na stronie internetowej www.najdiprekladatele.cz (zwanej dalej „Stroną”). Operator zezwala certyfikowanym prawnikom i radcom prawnym (zwanym dalej „Prawnikami”) na rejestrację na stronie i tworzenie profili zawodowych (zwanych dalej „Profilami Prawników”) oraz umożliwia im ubieganie się o prowadzenie spraw prawnych (zwanych dalej "Sprawami") publikowanych na stronie przez Klientów. Operator zezwala również osobom szukającym usług prawnych (zwanym dalej „Klientami”) na rejestrację na stronie i tworzenie profili (zwanych dalej „Profilami Klienta”) i używanie tych profili do tworzenia Spraw na Stronie. Klienci i Prawnicy mogą komunikować się za pomocą Strony, poprzez publikowanie Spraw, zgłaszanie się do Spraw i komunikując się ze sobą bezpośrednio za pośrednictwem czatu.

Regulamin reguluje prawa i obowiązki osób (Prawników, Klientów i osób trzecich; wspólnie zwanych Użytkownikami) korzystających ze Strony, a także inne powiązane relacje prawne.

Wchodząc na Stronę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z aktualnym Regulaminem i wyraża zgodę na jego przestrzeganie.

Operator może zmieniać lub uzupełniać treść Regulaminu. Aktualny Regulamin jest odpowiednio publikowany na Stronie, aby Użytkownicy mogli się z nimi zapoznać bez zbędnych trudności. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na Stronie.

 

Zasady korzystania ze Strony


Usługi oferowane przez Operatora obejmują usługi świadczone bezpłatnie, a także usługi płatne. Z większości tych usług mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy, którzy utworzyli profil na stronie internetowej.

Bezpłatne usługi obejmują tworzenie Konta Klienta, publikowanie Spraw, dostęp do bazy danych prawników i radców prawnych na Stronie, uzyskiwanie dostępu do danych kontaktowych, wycen i prywatnych wiadomości od Prawników oraz ocenianie ich ofert. Utworzenie Profilu Prawnika jest również bezpłatne, ale pozostanie on nieaktywny, a dane kontaktowe ukryte.

Płatne usługi obejmują ubieganie się o prowadzenie Spraw opublikowanych na stronie internetowej; upublicznienie danych kontaktowych; otrzymywanie powiadomień e-mail o odpowiednich Sprawach opublikowanych na Stronie i komunikowanie się z Klientami za pośrednictwem Strony.

Operator udostępnia Stronę wyłącznie dla Prawników i Klientów, którzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dokładność, kompletność i prawdziwość wszystkich podawanych przez nich informacji, w tym między innymi Spraw zamieszczonych na Stronie, prywatnych wiadomości i danych w profilu. Operator nie ponosi zatem odpowiedzialności za treść informacji (teksty, obrazy, inne pliki) publikowanych przez Użytkowników na Stronie. Operator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za treść (prawdziwość, dokładność lub kompletność) materiałów publikowanych na Stronie.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie osobistych lub autorskich praw do informacji (zdjęć, tekstów itp.) publikowanych przez Użytkowników.

Operator nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Użytkownikom w związku z korzystaniem z funkcji oferowanych przez Stronę. Operator wyraźnie nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z następujących zdarzeń: otrzymanie niewłaściwej, wadliwej lub wprowadzającej w błąd porady prawnej od Prawnika; nieznalezienie odpowiedniego Prawnika dla Sprawy; otrzymywanie niepoprawnych, błędnych lub wprowadzających w błąd informacji od Klienta; brak płatności Klienta na rzecz Prawnika; niezatrudnienie w Sprawie jako Prawnika; wprowadzanie w błąd przez nieprawidłowe, niekompletne lub niezgodne z prawdą informacje w Sprawie, Profilu lub wiadomości; wszelkiego rodzaju niewywiązywanie się lub nieprawidłowe wywiązanie się z ustaleń między Użytkownikami.

Operator może od czasu do czasu weryfikować uprawnienia Prawników korzystających ze Strony na żądanie lub z własnej woli. Profile Prawników, którzy zostali zweryfikowani i potwierdzili, że są certyfikowanymi prawnikami lub radcami prawnymi mogą zostać oznaczone plakietką „Zweryfikowany”. Operator nie może jednak zagwarantować, że wszyscy Prawnicy na stronie i że wszyscy Zweryfikowani Prawnicy posiadają niezbędne umiejętności, doświadczenie, wykształcenie lub uprawnienia, aby mogli być uznani za certyfikowanych prawników lub doradców prawnych, ani że wszyscy Prawnicy ubiegający się o prowadzenie danej Sprawy posiadają niezbędne umiejętności, doświadczenie, wykształcenie lub uprawnienia odpowiednie do prowadzenia danej Sprawy. Klienci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wybór lub zatrudnienie Prawnika, a Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z działań Prawnika.

Użytkownicy tej Strony tylko korzystają z usług Operatora i nie są jego pracownikami ani partnerami biznesowymi. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia Użytkowników i Operator nie będzie w żaden sposób ingerował w jakiekolwiek interakcje pomiędzy Prawnikiem a Klientem na Stronie lub poza nią. Operator nie przetwarza płatności między Użytkownikami Strony i nie ponosi odpowiedzialności za płatności za świadczone usługi na rzecz żadnej ze stron.

Operator nie gwarantuje nieprzerwanego dostępu do Strony ani nie gwarantuje bezpieczeństwa Strony. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikom podczas korzystania ze Strony, w tym między innymi za szkody powstałe podczas pobierania plików opublikowanych na Stronie, szkody spowodowane niedostępnością, nieprawidłowym działaniem Strony lub wirusami komputerowymi. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane utratą danych, naruszeniem prywatności lub wyciekiem poufnych danych spowodowane naruszeniem Regulaminu Strony lub nieuprawnionym dostępem do niej osób trzecich.

Kliknięcie niektórych linków na Stronie może spowodować przekierowanie na strony osób trzecich. Operator nie ocenia tych stron, a Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za podjęcie środków ostrożności podczas uzyskiwania dostępu do tych stron.

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane nieupoważnionym dostępem do systemu Strony.

Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub całkowitego zablokowania dostępu użytkowników do strony internetowej, na stałe i bez powiadomienia lub wyjaśnienia. To ograniczenie lub zablokowanie może dotyczyć dowolnej liczby użytkowników, w tym członków płacących za korzystanie ze Strony. Operator jest również uprawniony do uzupełniania, modyfikowania lub usuwania Spraw publikowanych na Stronie. Operator ma również prawo do usunięcia użytkowników bez powiadamiania lub wyjaśnienia, w tym użytkowników płacących.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator nie obsługuje płatności między Klientami a Prawnikami, ani nie działa jako dostawca usług Escrow oraz że w przypadku zaistnienia stosunku umownego między Prawnikiem a Klientem wszelkie płatności między stronami są dokonywane poza Stroną.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że żądanie spotkania lub Zatrudnienie Prawnika przez Klienta za pośrednictwem Strony nie jest prawnie wiążące i że stosunek umowny między Prawnikiem a Klientem powstaje dopiero wtedy, gdy obie strony podpiszą umowę poza Stroną internetową.

Prawnicy zarejestrowani na stronie są odpowiedzialni za upewnienie się, że stowarzyszenia adwokackie, do których należą zezwalają na zgłaszanie się do Spraw publikowanych na Stronie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, sankcje lub kary, jeśli Prawnik korzystający ze Strony robi to wbrew zasadom kodeksu etycznego swojej Izby Adwokackiej.

 

Własność i prawa autorskie


Operator posiada wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej związane ze Stroną.

Treści Użytkownika, takie jak zdjęcia, teksty oraz materiały pisemne lub audiowizualne przesyłane na Stronę przez jej Użytkowników są dziełem podmiotów przesyłających je na Stronę i to oni posiadają co do nich wszelkie prawa własności.

Treści Strony nie można przechowywać, modyfikować ani rozpowszechniać bez uprzedniej zgody Operatora.

 

Prawa i obowiązki Użytkownika


Użytkownik oświadcza Operatorowi, że:

•Ma pełną zdolność do czynności prawnych lub jest reprezentowany przez przedstawiciela prawnego - zwłaszcza jeśli nie osiągnął pełnoletności.
•Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony dokładnie zapoznał się z niniejszym Regulaminem, który w pełni rozumie i akceptuje jego postanowienia.
•Wszystkie dane podawane przez Użytkownika są prawdziwe, kompletne i dokładne.
•Użytkownik nie będzie korzystał ze Strony, jeśli takie korzystanie miałoby naruszyć przepisy prawne.
•Użytkownik będzie korzystać ze Strony tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza to praw innych Użytkowników lub Operatora.
•Użytkownik będzie korzystać ze Strony tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.

Korzystając ze Strony, Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa i zawsze jest zobowiązany do poszanowania praw Operatora i innych Użytkowników, w szczególności jeśli ma do czynienia z pracami chronionymi prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. W szczególności Użytkownik nie może:

•Korzystać ze Strony z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
•Uzyskiwać loginu i/lub hasła innego Użytkownika.
•Stosować wobec Użytkowników fałszywych, nieuczciwych lub szpiegowskich żądań.
•Przekazywać oferty otrzymane w dowolnej formie innym Użytkownikom.
•Nadużywać, blokować lub zmienić dowolnej część Strony lub próbować zakłócić funkcjonowanie lub bazę danych Strony.
•Używać takiego oprogramowania lub procedur w celu uzyskania dostępu do Strony, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony.

 

Anonimowość


Klienci publikujący Sprawy na Stronie są anonimowi dla Prawników, co oznacza, że Prawnicy nie mogą uzyskać dostępu do nazwiska Klienta ani do jego danych kontaktowych podczas zgłaszania się do Sprawy.

Jednak Klienci tracą prawo do zachowania swojej anonimowości wobec Prawników, kiedy piszą do nich bezpośrednio na czacie, proszą o osobiste spotkanie lub zatrudniają Prawnika za pośrednictwem Strony. Podczas tych czynności nazwisko Klienta i jego dane kontaktowe są w pełni widoczne dla wybranego Prawnika. Klient przyjmuje do wiadomości, że podjęcie któregokolwiek z powyższych działań spowoduje ujawnienie jego danych wybranemu Prawnikowi.

Aby zapewnić bezpieczeństwo korzystania ze Strony, Operator ma dostęp do nazwy Klienta i podanych przez niego danych kontaktowych przez cały czas oraz przechowuje je i obsługuje zgodnie z Polityką prywatności.

 

Baza Prawników


Operator utworzył i utrzymuje Bazę Prawników na Stronie. Baza danych składa się z zarejestrowanych na Stronie aktywnych i nieaktywnych Prawników oraz prawników niezarejestrowanych i prawników z publicznych baz danych.

Niezarejestrowane konta pojawiają się w Bazie Danych, ale profile nie są dostępne dla Użytkowników Strony. Profile te zostały utworzone przez Operatora przy użyciu publicznie dostępnych danych od stron trzecich. Operator nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, kompletność i prawdziwość tych danych.

Na pisemny wniosek osoby wymienionej na stronie w ramach niezarejestrowanego konta, Operator jest zobowiązany do usunięcia, zmodyfikowania lub uzupełnienia profilu niezbędnymi danymi w ciągu 5 dni roboczych.

 

Płacący Użytkownicy


Prawnicy są zobowiązani do uiszczania opłaty za korzystanie z funkcji premium Strony. Funkcje premium obejmują pojawianie się w Bazie Danych Prawników profilu wraz z danymi kontaktowymi, możliwość wysyłania ofert do Spraw oraz bezpośrednie wysyłanie wiadomości do Klientów.

Ceny różnych planów subskrypcji można znaleźć w dowolnym momencie pod następującym linkiem: https://szukajprawnikow.pl/plans. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany tych cen w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadamiania. Ceny na tej Stronie nie zawierają podatku VAT.

Użytkownicy mogą dokonywać płatności za korzystanie ze Strony za pomocą karty kredytowej lub PayPal. Płatności dokonywane kartą kredytową i przez PayPal są dokonywane wyłącznie za pośrednictwem Braintree (https://www.braintreepayments.com). Dokonując płatności na Stronie, Użytkownicy automatycznie wyrażają zgodę na Regulamin korzystania z usługi Braintree.

Podczas płatności Użytkownicy muszą podać prawidłowe informacje rozliczeniowe. Podanie nieprawidłowych informacji rozliczeniowych może spowodować zamknięcie konta Użytkownika.

Ceny na stronie płatności zawierają automatycznie 27% podatku od wartości dodanej (VAT). Jeśli Użytkownik poda swój identyfikator podatkowy, podatek VAT zostanie odjęty od należnej kwoty.

Płatności kartą kredytową i PayPal są domyślnie cykliczne bez względu na wybrany plan subskrypcji. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie. Po anulowaniu subskrypcji Użytkownik będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcji premium do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego konto Prawnika powróci do stanu nieaktywnego.

Płatności dokonywane kartą kredytową lub przez PayPal nie podlegają zwrotowi w żadnych okolicznościach.

Operator zastrzega sobie prawo do przyznania niektórym Prawnikom bezpłatnych okresów próbnych oraz prawo do odwołania tych bezpłatnych okresów próbnych w dowolnym momencie.

 

Przepisy końcowe


Wszelkie stosunki prawne wynikające ze Strony lub w związku z nią podlegają prawu Republiki Węgierskiej, niezależnie od tego, gdzie uzyskano dostęp do Strony i gdzie się z niej korzysta.

Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, zaznaczając pole zgody w formularzu online. Zaznaczając pole zgody, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz że akceptuje je w całości.

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest lub stanie się nieważne lub niewiążące, postanowienie, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia będzie obowiązywać w zamian takiego nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek postanowienia nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

Użytkownik zgadza się, że wszelkie spory prawne z Operatorem będą rozstrzygane przez Sąd Miejski w Budapeszcie na Węgrzech.

Korzystając ze Strony, Użytkownik rezygnuje z prawa do pozwu zbiorowego przeciwko Operatorowi.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.
Budapeszt, 1 sierpnia 2019.